Na osnovu odredbi člana 17. i člana 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa i člana 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje


K O N K U R S 
za upis učenika u I (prvi) razred u školskoj 2021/2022. godini

Kandidati za upis u Karađoz-begovu medresu u Mostaru u školskoj 2021/2022. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da nisu stariji od 18 godina,
b) da su uspješno završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,
c) da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Prijava i upis učenika u prvi razred za školsku 2021/2022. godinu realizirat će se elektronski, putem maila medresamostarupis@gmail.com, dostavom putem pošte ili lično – dolaskom u prostorije Karađoz-begove medrese. 
Kandidati za upis u medrese neće polagati prijemni ispit.
Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i odmah primljeni.

Uz aplikaciju na konkurs za upis učenika u prvi razred Karađoz-begove medrese svaki kandidat će na odgovarajući način priložit sljedeće dokumente:
1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
2. uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenim jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u BiH, Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.
ZAHTJEV ZA UPIS_ 2021/22 – preuzeti ovdje.
Rok za prijavu i upis kandidata je od 1. do 18. juna 2021. godine.
Medresa će objaviti rezultate upisa na svojoj
 web-stranici najkasnije tri dana nakon isteka roka za aplikaciju za prijem učenika. 

Primljeni kandidati obavezni su preporučenom poštom ili lično dostaviti originalnu dokumentaciju u Karađoz-begovu medresu najkasnije tri dana od dana objavljivanja preliminarne liste rezultata prijema učenika.

Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom učenika kandidati mogu dobiti na službenoj web stranici: www.medresamostar.com i putem službene e-mail adrese: kbmedresa@bih.net.ba.