Na osnovu člana 62. i člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a (,,Službene novine'' HNK-a broj:8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 8. i 9. Kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 5/19) člana 67. Pravila Karađoz-begove medrese, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a ( broj: 05-02-30-1933-1/20 od 15.10.2020.g. i broj: 05-02-30-1480-2/20, od 29.10.2020.g.), i Odluke Školskog odbora broj: 01-07-985/20 od 11.11.2020. godine, Školski odbor Karađoz-begove medrese

r a s p i s u j e:

KONKURS

za prijem radnika

A. Na određeno vrijeme do 15.07.2021.g.

1. Higijeničarka 3 izvršioca (puno radno vrijeme)

B. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa neplaćenog odsustva, a najduže do 15.07.2021.g.

1. Profesor fizike, 1 izvršilac (12 časova)

2. Profesor matematike, 1 izvršilac (10 časova)

Opšti i posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem A/1

Opšti uslovi: Shodno odredbama Zakona o radu

Posebni uslovi: Završena osnovna škola

Opšti i posebni uslovi za radna mjesta pod rednim brojem B/1. i 2 .

Opšti uslovi : U skladu sa odredbama Zakona o radu

Posebni uslovi: U skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a (,,Službene novine'' HNK-a broj:8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) završena odgovarajuća stručna sprema, Nastavnom planu i programu, Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Normativnim aktima Karađoz-begove medrese kojima se zahtjeva ponašanje u skladu sa islamskim propisima.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju

1. Svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na konkurs;

2. Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju, a za radno mjesto pod rednim brojem A/1 dokaz o završenoj osnovnoj školi.

3. Izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom);

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) od dana objavljivanja konkursa;

Pored obavezne dokumentacije kandidati trebaju dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o postupku, bodovanju i izboru kandidata za prijem u radni odnos u Karađoz-begovoj medresi, i to:

1. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

2. Uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu (poslije sticanja stručne spreme) u struci

3. Uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu van struke nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

4. Uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom

5. Dokaz o postignutim rezultatima tokom školovanja (srednja škola i fakultet), rezultatima na takmičenjima Rijaseta IZ u BiH, federalnog, državnog i internacionalnog nivoa.

6. Potvrda o volonterskom angažmanu u medresi, potvrda o vođenju i učešću u vjerskim i edukativnim projektima IZ-e.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, ukoliko uz prijavu na konkurs od nadležnog ministarstva dostave dokaz o navedenom.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit će telefonski obavješteni i pristupit će intervjuu u ponedjeljak 01. 12. 2020. godine u vremenu od 11 do 13 sati. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u ovim novinama, lično ili putem pošte, preporučeno na adresu: Karađoz-begova medresa, Sjeverni logor bb, 88000 Mostar (s naznakom Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta). Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje niti će kandidati moći pristupiti intervjuu. Kandidati koji ne budu primljeni dokumentaciju mogu preuzeti 15 dana nakon završetka konkursne procedure.

ŠKOLSKI ODBOR